Swedish flag
UK Flag
German flag
Russian flag
logo

FöreningenProjekt S/S Orions vänner bildas 1992. Genom föreningen har ett brett kontaktnät kunnat byggas upp vilket bidragit till att göra detta marinhistoriska projekt möjligt.


Målsättningen är att förvaltningen av S/S Orion i framtiden skall övergå i stiftelseform för att trygga fartygets vidare underhåll och drift. Denna stiftelse, vars namn är Orion af Stockholm, skall stå under förvaltning av en styrelse med säte i Stockholm.


Alla medlemmar och övriga intresserade är alltid välkomna ombord för ett besök.


Ångfartyget K-märktes 2003 av Statens Sjöhistoriska Museer.


Vill du vara med i föreningen?


Sätt in medlemsavgiften 100:- Plusgirot: 57 20 27-01

och skicka uppgifter om namn, telefonnummer och adress till

info@ss-orion.se


Välkommen ombord!

Bo Thorstensson, SS Orion