Swedish flag
UK Flag
German flag
Russian flag
logo

Föreningen


Pionjär och skapare av Projekt S/S Orion är Bo Thorstenson. Eftersom fartyget har ett stort kulturellt och marinhistoriskt värde inleddes Projekt S/S Orion. Syftet var att återställa ångaren till ett skick så nära det ursprungliga som möjligt för en framtid som ett levande museifartyg.


Projekt S/S Orions vänner bildas 1992 med målsättning att stödja projektet. Genom föreningen har ett brett kontaktnät kunnat byggas upp vilket bidragit till att göra detta marinhistoriska projekt möjligt.


Målsättningen är att förvaltningen av S/S Orion skall övergå i stiftelseform för att trygga fartygets vidare underhåll och drift. Denna stiftelse, vars namn är Orion af Stockholm, skall stå under förvaltning av en styrelse med säte i Stockholm.


Alla medlemmar och övriga intresserade är alltid välkomna ombord för ett besök.


Ångfartyget K-märktes 2003 av Statens Sjöhistoriska Museer.


Vill du vara med i föreningen?


Sätt in medlemsavgiften 100:- Plusgirot: 57 20 27-01

och skicka uppgifter om namn, telefonnummer och adress till

info@ss-orion.se


Välkommen ombord!

Bo Thorstensson, SS Orion