Stiftelser & sponsorer

Våra aktiviteter hjälper unga människor få en stabil punkt i tillvaron — detta tack vare våra sponsorer.

Gålöstiftelsen

Gålöstiftelsen

Gålöstiftelsen bejakar stipendier till medellösa barn och unga personer från Stockholms stad för teoretisk eller praktisk utbildning. Möjlighet finns också för bidrag till studiestipendier, stöd och stipendier till barn och ungdomar med funktionsnedsättning, hjälporganisationer. studieresor och högre studier.

Vi är stort tack skyldiga Gålöstiftelsen, som genom åren varit vår största bidragsgivare och som gjort projektet med ungdomsverksamheten möjlig.

Övriga bidragande stiftelser

Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.

Eva & Oscar Ahréns Stiftelse

Stiftelsens ändamål speglar det ansvar Oscar Ahrén kände för att med sin förmögenhet försöka hjälpa andra människor.

Jerringfonden

En fond för barn och ungdomar med särskilda behov

Olle Engkvists stiftelse

Finansierar vetenskaplig forskning. Anslag kan sökas till forskningsprojekt som pågår under 2-4 år. Anslag kan också sökas för välgörande ändamål — vård eller uppfostran av barn samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond

Från Minnesfonden för utdelning disponibla medel skall användas till inhemska sociala och välgörande ändamål.

Johan Björkmans Allmännyttiga Stiftelse

Stiftelsens ändamål äratt i första hand stödja Handelshögskolan i Stockholm samt dess filial i Riga [...] att i sjätte hans stödja Centrum för Rättvisa och liknande organisationer som pro bono eller annorledes biträder människor i nöd eller utsätts för myndighetsmissbruk samtatt i sjunde hand stödja barn och ungdomar i deras andliga, intellektuella och fysiska fostran samt utveckling.

Skandia — Idéer for livet

Idéer för livets mål är att bidra till att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet över generationer. Det genom att arbeta långsiktigt för fler och mer effektiva förebyggande sociala insatser riktade mot barn och unga.

B. A. Danelii Donationsfond

Till något ändamål, som avser huvudstadens förskönande, förbättrande av dess hygien, eller till anslag, som avse befolkningens höjande i intellektuellt hänseende [...]

Stockholms Grosshandelssocietet

Vi har studenter över hela världen, liksom unga entreprenörer på hemmaplan, som tack vare stipendier har vågat ta steget. Att stödja maritim verksamhet och sjöfart är också en viktig del av Stockholms Grosshandelssocietets verksamhet.

Sven och Dagmar Seléns Stiftelse

Stiftelsens ändamål som framgår av stadgarna är att främja, 1) Barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, 2) Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, 3) Vetenskaplig undervisning eller forskning

Timmermansorden

Sedan 1979 har bidragen vidgats och förutom de sedan tidigare utdelade bidragen till församlingar och enskilda har tillkommit en allt viktigare kategori, nämligen institutioner med humanitära syften samt till barns och ungdomars vård och fostran.